View RSS Feed

090000090

 1. FLex

  Check Jailbreak:
  + Jailb (tất cả các hàm có (Bool) ...Jail...) sẽ ra 3-4 cái từ từng game, rồi set về False

  Unlawful Activity
  + CIH
  (void) alertView: (id) didDismissWithButtonIndex(int), rồi set về null hay None

  Xoá quảng cáo
  + Vào flex tìm initBanner, rồi set về false.
  Chuyên mục
  Chưa phân loại