View RSS Feed

dnamve

  1. Maý i4 nâng lên 5.1.1 bộ nhớ máy còn 12,5g

    Tình hình là e nâg lên 5.1.1 máy unlock thi khi vào xem bộ nhớ còn có 12,5g giớ em phải làm sao
    Chuyên mục
    Chưa phân loại