Đối thoại giữa dammevitinh699 và sachhanoinet

1 Tin nhắn của khách

  1. + Doanh thu và thu nhập khác tăng so với kế hoạch, trong đó doanh thu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đăng kiểm được Bộ Giao thông vận tải giao hoàn thành vượt mức từ 3% trở lên;

    + Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu
    hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

    cao hơn so với kế hoạch được giao;

    + Không có nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1