Đối thoại giữa Joseph Nguyễn và dark_knight_141002