Bạn viết ngôn ngữ gì vậy toàn dấu chấm hỏi ?
Quote Nguyên văn bởi michaelzew Xem bài viết
e dang lam bao cao v? Ki?m th? Mo hinh fsm va ?ng d?ng tren web nhung do tai li?u h?n h?p va r?t kho tim. E mong nh?n du?c s? Giup d? Va ch? D?n t?n tinh c?a ban qu?n tr? Cung nhu cac thanh vien d? E co th? Hoan thanh t?t bai t?p c?a minh. Va cung mon m?i ngu?i ai co tai li?u thi co th? Chia s? Cho e v?i d? E co th? Tham kh?o trong qua trinh.