dành cho ae có hiện tượng vào được phần mềm rồi nhưng ấn chọn game cái là văng cmn ra. https://www.youtube.com/watch?v=W0h6_tbNCYo chỉnh mỗi cái tools - -- deverloper tools - - - cpu - - -IR interpreter