Vẫn chưa có invite gì cả bác Zeal với Nick ơi. Mai là event rồi