Do hiện trạng em nó đang bị reboot liên tục, làm sao khắc phục được hả bác