Bác xem giùm, đã chẹck Clean 356708083557668 thán bác.