Xin giới thiệu mọi người Swift Move, là game mới do mình viết cho iPhone/iPad

Tải về và chơi miễn phí tại Apple Store

Game Play on Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eeU4Rai-Rl4


Xem các chủ đề tương tự: