bản beta 7 thêm icon headphone bỏ ở ké bên pin đó anh , Khi kết nối Bluetooth