Máy mình từ khi lên 11.x khi xem video chỉ được khoảng 5 phút là máy nóng, trước ở 10.x không bị tình trạng như vậy. Có ai bị tương tự không? IP SE lock JP. Hy vọng sớm có cách về 10.x hoặc 9.x không cần shsh