5s 11.1.1 có SHSH2 cua 10.0.2 vs 10.3 có xuống đc k nhỉ