Thà làm bằng yalu còn hơn phải đi đánh cái mã UDID, thà không jb tào lao để mất bảo mật thông tin cá nhân, dò tài khoãn ngân hàng rồi truy mất quyền ad thì có mà đóng tài khoãn ngân hàng.