Em hạ cấp con iphone 4s từ 9.3.5 về 6.1.3 nhưng tới bước cuối thì nó bị lỗi này
ERROR: could not retrieve device serial number. Can't continue.
Ai biết fix lỗi này thì chỉ em vs ạ tks mọi người.

Xem các chủ đề tương tự: