Giúp đệ vụ này với Pro ơi.
Đệ download hoài mấy cái App từ web http://ios.hipstore.mobi/ về máy computer windows 10
nhưng chẳng lần nào thành công cả.

Đệ muốn download file .ipa của các App sau:

Mã:
http://ios.hipstore.mobi/app/Kanji-Scan/29243

http://ios.hipstore.mobi/app/iKanji-touch-Japanese-Kanji-Study-Tool/7287

http://ios.hipstore.mobi/app/Kanji-LS-Touch-writinglearning-japanese-characters/25185
Có Pro nào biết cách download từ site trên giúp đệ với.

Dementrytoload - Untitled.jpg

Cài trực tiếp từ iPhone thì cứ bị lỗi giữa chừng.
Đệ cảm ơn nhiều nhiều.
Dementrytoload@gmail.com

Xem các chủ đề tương tự: