Máy mình là Air II 10.3.1 mới JB chưa cài được iFile, Mình cài thử Filza nhưng nó không cấp quyền !!
Lúc chưa JB mình có cài ADBlocker trên AppStore !!Giờ host không xóa được nên không cài được Apple File Conduit 2 !!
Giờ File host26551688_1548373775278199_935813489_n.jpg

Xem các chủ đề tương tự: