5C ko bao giờ xuống 8.4.1 dc đâu, tất cả topic hướng dẫn xuống 8.4.1 trên mạng chỉ dành cho 5 vs ipad 4 thôi. đừng cố làm chi cho mắc công kẻo quá cố đó