Chỉ hi vọng có kèo cho con mini 2 về iOS 10 thôi chạy 11.4 giật tung đít