hi bro
check dùm mình vs
kiểu máy: MQA82LL/A
IMEI:356723087827207
Thank