Iphone 4/4s lock ATT ấy, trên mấy trang đầu thấy anh kia hỏi?