cydia nhiều cái hay thật nhưng caì rồi sợ nát hết máy