Mình đã bỏ mục request shsh from cydia rồi mà vẫn chỉ thấy 4.3.1;4.3.3;4.3.5;5.0.1 chứ không thấy 5.1 đâu cả. Máy mình IP4 (W) IOS: 5.0.1