Newbie: leemancm
Class: Druide
Version: 1.0.1
Y/h: mr_jin_handsome90

Mới tập chơi có gì pm yh mình nhập hội nhé