Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề ::: Hướng dẫn tạo web server lighttpd trên iPhone

 1. #1
  Avatar của lptrung
  lptrung đang ẩn iPhone là một phần tất yếu Tài sản: • iPhone 4S - 4 - 3G • iPad 1 - 2 iOS hiện tại: 4.2.1 -> 5.0.1 Baseband: 02.10.04 SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3
  Tham gia ngày
  03-05-2009 12:58 pm
  Đến từ
  Cần Thơ- Việt Nam
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  4.998
  Thanks
  6.671
  Được cảm ơn
  19.708
  Blog Entries
  6

  Mặc định Hướng dẫn tạo web server lighttpd trên iPhone

  Hướng dẫn setup website trên iphone có thể chạy php,.....

  Bước 1. Lên cydia cài đặt gói lighttpd

  Hoặc có thể ssh dùng lệnh để cài.
  # apt-get install lighttpd


  Mã:
  iPhone-4s:~ root# apt-get install lighttpd 
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following extra packages will be installed:
   libxml2 libxml2-lib sqlite3 sqlite3-lib
  The following NEW packages will be installed:
   libxml2 libxml2-lib lighttpd sqlite3 sqlite3-lib
  0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
  Need to get 439kB of archives.
  After this operation, 2105kB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  Get:1 http://apt.saurik.com ios/675.00/main libxml2-lib 2.6.32-3 [1218B]
  Get:2 http://apt.saurik.com ios/675.00/main libxml2 2.6.32-6 [90.6kB]
  Get:3 http://apt.saurik.com ios/675.00/main sqlite3-lib 3.5.9-2 [686B]
  Get:4 http://apt.saurik.com ios/675.00/main sqlite3 3.5.9-12 [71.9kB]
  Get:5 http://apt.saurik.com ios/675.00/main lighttpd 1.4.18-6 [274kB]
  Fetched 439kB in 7s (55.5kB/s)                                                            
  Selecting previously deselected package libxml2-lib.
  (Reading database ... 9162 files and directories currently installed.)
  Unpacking libxml2-lib (from .../libxml2-lib_2.6.32-3_iphoneos-arm.deb) ...
  Selecting previously deselected package libxml2.
  Unpacking libxml2 (from .../libxml2_2.6.32-6_iphoneos-arm.deb) ...
  Selecting previously deselected package sqlite3-lib.
  Unpacking sqlite3-lib (from .../sqlite3-lib_3.5.9-2_iphoneos-arm.deb) ...
  Selecting previously deselected package sqlite3.
  Unpacking sqlite3 (from .../sqlite3_3.5.9-12_iphoneos-arm.deb) ...
  Selecting previously deselected package lighttpd.
  Unpacking lighttpd (from .../lighttpd_1.4.18-6_iphoneos-arm.deb) ...
  Setting up libxml2-lib (2.6.32-3) ...
  Setting up libxml2 (2.6.32-6) ...
  Setting up sqlite3-lib (3.5.9-2) ...
  Setting up sqlite3 (3.5.9-12) ...
  Setting up lighttpd (1.4.18-6) ...
  Bước 2: Tạo các thư mục

  /private/var/mobile/site/
  /var/log/lighttpd


  Mã:
  mkdir /private/var/mobile/site/
  mkdir /var/log/lighttpd
  Chang owner và group của thư mục /var/log/lighttpd

  Mã:
  chown nobody:nobody /var/log/lighttpd

  Bước 3: Tạo file /usr/etc/lighttpd.conf có nội dung như sau
  Mã:
  #######################################################
  ### lighttpd.conf BEGIN
  #######################################################
  #
  #### modules to load
  server.modules      = ( "mod_expire",
                 "mod_auth",
                 "mod_access",
                 "mod_evasive",
                 "mod_compress",
                 "mod_status",
                 "mod_redirect",
                 "mod_accesslog" )
  
  #### performance options (aggressive timeouts)
  server.max-keep-alive-requests = 6
  server.max-keep-alive-idle = 15
  server.max-read-idle   = 15
  server.max-write-idle  = 15
  
  ## single client connection bandwidth limit in kilobytes (0=unlimited)
  connection.kbytes-per-second = 0
  
  ## global server bandwidth limit in kilobytes (0=unlimited)
  server.kbytes-per-second = 0
  
  #### bind to interface (default: all interfaces)
  server.bind       = "127.0.0.1"
  
  #### bind to port (default: 80)
  server.port       = 80
  
  #### run daemon as uid (default: don't care)
  server.username     = "nobody"
  
  #### run daemon as gid (default: don't care)
  server.groupname     = "nogroup"
  
  #### set the pid file (newsyslog)
  server.pid-file     = "/var/run/lighttpd.pid"
  
  #### name the server daemon publicly displays
  server.tag        = "lighttpd"
  
  #### static document-root
  server.document-root   = "/private/var/mobile/site/"
  
  "/usr/etc/lighttpd.conf" 146 lines, 5007 characters
  #######################################################
  ### lighttpd.conf BEGIN
  #######################################################
  #
  #### modules to load
  server.modules      = ( "mod_expire",
                 "mod_auth",
                 "mod_access",
                 "mod_evasive",
                 "mod_compress",
                 "mod_status",
                 "mod_redirect",
                 "mod_accesslog" )
  
  #### performance options (aggressive timeouts)
  server.max-keep-alive-requests = 6
  server.max-keep-alive-idle = 15
  server.max-read-idle   = 15
  server.max-write-idle  = 15
  
  ## single client connection bandwidth limit in kilobytes (0=unlimited)
  connection.kbytes-per-second = 0
  
  ## global server bandwidth limit in kilobytes (0=unlimited)
  server.kbytes-per-second = 0
  
  #### bind to interface (default: all interfaces)
  #server.bind       = "127.0.0.1"
  
  #### bind to port (default: 80)
  server.port       = 80
  
  #### run daemon as uid (default: don't care)
  #server.username     = "nobody"
  
  #### run daemon as gid (default: don't care)
  #server.groupname     = "nogroup"
  
  #### set the pid file (newsyslog)
  server.pid-file     = "/var/run/lighttpd.pid"
  
  #### name the server daemon publicly displays
  server.tag        = "lighttpd"
  
  #### static document-root
  server.document-root   = "/private/var/mobile/site/"
  
  #### chroot() to directory (default: no chroot() )
  server.chroot      = "/"
  
  #### files to check for if .../ is requested
  index-file.names     = ( "index.html" )
  
  #### disable auto index directory listings
  dir-listing.activate   = "enable"
  
  #### disable ssl if not needed
  ssl.engine        = "disable"
  
  #### compress module
  compress.cache-dir    = "/private/var/tmp/"
  compress.filetype    = ("text/plain", "text/html", "text/css", "image/png")
  
  #### expire module
  expire.url        = ( "" => "access plus 6 hours")
  
  #### accesslog module
  accesslog.filename    = "/var/log/lighttpd/access.log"
  
  #### error log
  server.errorlog     = "/var/log/lighttpd/error.log"
  
  #### mod_evasive
  evasive.max-conns-per-ip = 250
  
  #### limit request method "POST" size in kilobytes (KB)
  server.max-request-size = 1
  
  #### disable multi range requests
  server.range-requests  = "disable"
  
  #### disable symlinks
  server.follow-symlink  = "disable"
  
  #### ONLY serve files with all lowercase file names
  server.force-lowercase-filenames = "disable"
  
  #### mimetype mapping
  mimetype.assign       = (
   ".pdf"     =>   "application/pdf",
   ".sig"     =>   "application/pgp-signature",
   ".spl"     =>   "application/futuresplash",
   ".class"    =>   "application/octet-stream",
   ".ps"      =>   "application/postscript",
   ".torrent"   =>   "application/x-bittorrent",
   ".dvi"     =>   "application/x-dvi",
   ".gz"      =>   "application/x-gzip",
   ".pac"     =>   "application/x-ns-proxy-autoconfig",
   ".swf"     =>   "application/x-shockwave-flash",
   ".tar.gz"    =>   "application/x-tgz",
   ".tgz"     =>   "application/x-tgz",
   ".tar"     =>   "application/x-tar",
   ".zip"     =>   "application/zip",
   ".mp3"     =>   "audio/mpeg",
   ".m3u"     =>   "audio/x-mpegurl",
   ".wma"     =>   "audio/x-ms-wma",
   ".wax"     =>   "audio/x-ms-wax",
   ".ogg"     =>   "application/ogg",
   ".wav"     =>   "audio/x-wav",
   ".gif"     =>   "image/gif",
   ".jpg"     =>   "image/jpeg",
   ".jpeg"     =>   "image/jpeg",
   ".png"     =>   "image/png",
   ".xbm"     =>   "image/x-xbitmap",
   ".xpm"     =>   "image/x-xpixmap",
   ".xwd"     =>   "image/x-xwindowdump",
   ".css"     =>   "text/css",
   ".html"     =>   "text/html",
   ".htm"     =>   "text/html",
   ".js"      =>   "text/javascript",
   ".asc"     =>   "text/plain",
   ".c"      =>   "text/plain",
   ".cpp"     =>   "text/plain",
   ".log"     =>   "text/plain",
   ".conf"     =>   "text/plain",
   ".text"     =>   "text/plain",
   ".txt"     =>   "text/plain",
   ".dtd"     =>   "text/xml",
   ".xml"     =>   "text/xml",
   ".mpeg"     =>   "video/mpeg",
   ".mpg"     =>   "video/mpeg",
   ".mov"     =>   "video/quicktime",
   ".qt"      =>   "video/quicktime",
   ".avi"     =>   "video/x-msvideo",
   ".asf"     =>   "video/x-ms-asf",
   ".asx"     =>   "video/x-ms-asf",
   ".wmv"     =>   "video/x-ms-wmv",
   ".bz2"     =>   "application/x-bzip",
   ".tbz"     =>   "application/x-bzip-compressed-tar",
   ".tar.bz2"   =>   "application/x-bzip-compressed-tar"
   )
  #
  #######################################################
  ### lighttpd.conf END
  #######################################################

  Có thể thay thế thư mục document-root theo ý thích của mình

  server.document-root = "/private/var/mobile/site/"


  Bước 4: Tạo file /Library/LaunchDaemons/com.http.lighttpd.plist

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
  <dict>
    <key>Label</key>
    <string>com.http.lighttpd</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
     <string>/usr/sbin/lighttpd</string>
     <string>-f</string>
     <string>/usr/etc/lighttpd.conf</string>
    </array>
    <key>RunAtLoad</key>
    <true/>
  </dict>
  </plist>
  Bước 4: chạy service lighttpd

  launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.http.lighttpd.plist  Note:
  Dừng service lighttpd
  # launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.http.lighttpd.plist

  Check các service đang chạy
  # launchctl list |grep service
  60358 - 0xe555940.anonymous.lighttpd
  59566 - 0xe5550d0.anonymous.lighttpd

  Có thể dùng lệnh kill -9 để stop các service


  Sau khi cài thành công có thể truy cập tại địa chỉ http://127.0.0.1 hoặc http://localhost


  Xem các chủ đề tương tự:

  Lần sửa cuối bởi lptrung; 23-02-2012 lúc 02:19 PM

  Mỗi bài viết của bạn tại HiP, sẽ làm tăng kiến thức am hiểu iPhone của bạn
  Nếu bạn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thì hãy đến với HiP chúng tôi


 2. Trong số 8 thành viên sau đây đã cảm ơn lptrung cho bài viết này:

  Cường Steve (19-02-2012), letgovnn (10-05-2012), Mr.Hoàng Huy (19-02-2012), pvnhattoan (15-05-2012), suachuavinamilk (19-02-2012), TanNguyen88 (26-03-2012), tuankiet65 (18-02-2012), Tuấn Binz (28-02-2012)

 3. #2
  Avatar của huunam09
  huunam09 đang ẩn Thành Viên Tài sản: 4th Gen Ipod Touch,Iphone 4, Iphone 5 iOS hiện tại: iOS 4.3.5,iOS 5.0.1,iOS 5.1,iOS 8.2 SHSH: 4.3.5,5.0.1,5.1,5.1.1
  Tham gia ngày
  09-04-2011 12:16 am
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài gửi
  38
  Thanks
  8
  Được cảm ơn
  1

  Mặc định

  cái này đang cần ! thank ! rất tiện cho việc code php dành cho coder ! nhiều khi ngồi rảnh toàn đem việc công ty về để code !

 4. #3
  Tham gia ngày
  25-10-2011 9:18 pm
  Tuổi
  18
  Bài gửi
  148
  Thanks
  609
  Được cảm ơn
  25

  Mặc định

  em vào /usr mà không tìm khấy thư mục /ect

 5. #4
  Avatar của lptrung
  lptrung đang ẩn iPhone là một phần tất yếu Tài sản: • iPhone 4S - 4 - 3G • iPad 1 - 2 iOS hiện tại: 4.2.1 -> 5.0.1 Baseband: 02.10.04 SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3
  Tham gia ngày
  03-05-2009 12:58 pm
  Đến từ
  Cần Thơ- Việt Nam
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  4.998
  Thanks
  6.671
  Được cảm ơn
  19.708
  Blog Entries
  6

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi tuankiet65 Xem bài viết
  em vào /usr mà không tìm khấy thư mục /ect
  Nếu không thấy có thể tạo nó ra...

  Mỗi bài viết của bạn tại HiP, sẽ làm tăng kiến thức am hiểu iPhone của bạn
  Nếu bạn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thì hãy đến với HiP chúng tôi


 6. #5
  Avatar của Mr.Hoàng Huy
  Mr.Hoàng Huy đang ẩn Thành Viên Tài sản: iPhone 4 White iOS hiện tại: 6.1.2 (10B146) Baseband: 4.12.05 SHSH: 4.3.5 - 6.1.2
  Tham gia ngày
  17-09-2010 12:53 am
  Đến từ
  Huế
  Bài gửi
  270
  Thanks
  98
  Được cảm ơn
  362

  Mặc định

  Thank bác Phúc ! iPhone đang dần thay thế được Laptop

 7. #6
  Avatar của lptrung
  lptrung đang ẩn iPhone là một phần tất yếu Tài sản: • iPhone 4S - 4 - 3G • iPad 1 - 2 iOS hiện tại: 4.2.1 -> 5.0.1 Baseband: 02.10.04 SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3
  Tham gia ngày
  03-05-2009 12:58 pm
  Đến từ
  Cần Thơ- Việt Nam
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  4.998
  Thanks
  6.671
  Được cảm ơn
  19.708
  Blog Entries
  6

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Mr.Hoàng Huy Xem bài viết
  Thank bác Phúc ! iPhone đang dần thay thế được Laptop
  Phúc nào you ?

  Mỗi bài viết của bạn tại HiP, sẽ làm tăng kiến thức am hiểu iPhone của bạn
  Nếu bạn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thì hãy đến với HiP chúng tôi


 8. #7
  Tham gia ngày
  31-12-2010 2:09 pm
  Đến từ
  Sài Gòn
  Tuổi
  36
  Bài gửi
  867
  Thanks
  365
  Được cảm ơn
  279

  Mặc định

  Đổi port web cho nó thành 81 để Nat từ modem thì làm sao vậy bạn Trung? Ngoài ra webserver này có kết hợp đc với sql không?
  Tất cả những người thất bại đều có một điểm chung : họ không nhận ra rằng lúc họ chạm đến thành công chính là lúc họ từ bỏ nỗ lực cuối cùng của mình - Thomas Edison

 9. #8
  Avatar của lptrung
  lptrung đang ẩn iPhone là một phần tất yếu Tài sản: • iPhone 4S - 4 - 3G • iPad 1 - 2 iOS hiện tại: 4.2.1 -> 5.0.1 Baseband: 02.10.04 SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3
  Tham gia ngày
  03-05-2009 12:58 pm
  Đến từ
  Cần Thơ- Việt Nam
  Tuổi
  37
  Bài gửi
  4.998
  Thanks
  6.671
  Được cảm ơn
  19.708
  Blog Entries
  6

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi bimatrienganh Xem bài viết
  Đổi port web cho nó thành 81 để Nat từ modem thì làm sao vậy bạn Trung? Ngoài ra webserver này có kết hợp đc với sql không?
  Muốn đổi port 81 thì chỉnh lại dòng sau (trên moderm cấu hình NAT để bên ngoài có thể truy cập vào)

  #### bind to port (default: 80)
  server.port = 81

  Muốn sử dụng sql thì tham khảo thêm sqlite3
  http://www.sqlite.org/

  Trên cydia có hỗ trợ sqlite

  Mỗi bài viết của bạn tại HiP, sẽ làm tăng kiến thức am hiểu iPhone của bạn
  Nếu bạn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thì hãy đến với HiP chúng tôi


 10. #9
  Avatar của I'm Tuxedo
  I'm Tuxedo đang ẩn Member ViP Tài sản: Apple Watch, iPhone 5SE, iPhone 5, Macbook iOS hiện tại: 9.x
  Tham gia ngày
  30-03-2011 7:15 pm
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài gửi
  794
  Thanks
  126
  Được cảm ơn
  743

  Mặc định

  dò đc cái IP là đờ đốt thì 8->
  T r ố n g T r ả i . . . !
  I'm Tuxedo !