bạn nào có game pet girl thì share mình với
link trên hip die hết trơn rồi
link itunes
http://itunes.apple.com/app/pet-girl/id453902776?mt=8

link hipstore
http://store.heaveniphone.com/2011/10/pet-girl.html

Xem các chủ đề tương tự: