Mọi người giúp e khác phục lỗi này với.
Cứ kéo sang phần tìm kiếm rồi lại quay lại màn hình bt là nó lại bị như thế này
Phải khóa bàn phím rồi mở lại mới hết bị như thế.
ACE giúp e khắc phục lỗi này với ạ

Xem các chủ đề tương tự: