Tình hình sau khi mình cài PhoneltiPad thì không vô mạng được - Sóng và chữ 3G vẫn hiện @@





Xem các chủ đề tương tự: