chắc chắn không dc nhé bạn,đã blocked rồi thì chỉ có đem ra nước ngoài dùng thôi!