chưa đâu bạn mình dang sai ipad 3 củng đang đợi chờ là hạnh phúc đây chịu khó sài game ban quyền it thang nửa đi @@