TRUNG TÂM SIM SỐ THÁI NGUYÊN
Cell: 0933.888.000 / 0934.888.000 / 0935.888.000